Menu

Rehabilitació de cobertes substituint bigues estructurals

Rehabilitació de teulades de fusta a Barcelona

Cobertes Reser SL té un departament tècnic amb una basta experiència en rehabilitació de cobertes i teulades de fusta i en les solucions tècniques que aquestes necessiten.
En aquest departament s'analitza cada projecte presentat i es realitza una verificació minuciosa del mateix. La verificació efectuada es realitza a partir de la normativa vigent en cada Ajuntament i tenint com a punt de partida i element principal les directives impartides pel codi tècnic de l'edificació.
Amb el transcurs dels anys les teulades acaben deteriorant, i la seva funció de preservar l'edifici i la seva estructura d'humitats, aïllament tèrmic i acústic es queden reduïdes notablement.
En el cas particular d'antics teulades amb estructura de fusta portant, el nostre Departament Tècnic procedeix calculant la nova estructura portant, estudiant de forma particular les condicions de suport existents, per així adaptar-les a les noves condicions de càrrega a què es veurà sotmesa d'acord amb les instruccions del Codi Tècnic de l'Edificació.
Això permetrà d'una manera pràctica, senzilla i sobretot econòmica, de col · locar els reforços necessaris per tal de sustentar el nou entablonado o encadellat sobre les noves bigues de fusta dimensionades a partir del càlcul efectuat que servirà d'estructura   base per a la sustentació de la nova coberta.
Aquesta nova coberta així constituïda complirà amb tots els requisits tècnics exigits pel Codi Tècnic de l'Edificació, sobretot en els apartats: DB-SE-M, DB-HR, DB-SI i DB-HE.

A continuació els passos a seguir són els tradicionals d'una coberta normal en teula o pissarra, que són els següents, sobre el entablonado o encadellat:

1. - Impermeabilització

Gràcies al nostre sistema de treball amb làmines de cautxú EPDM (butil) o transpirables podem aconseguir una estanquitat perfecta de la coberta així protegit, el que ens permet assegurar l'eficàcia de la impermeabilització.

2. - Aïllament tèrmic

Els materials aïllants tèrmics són aquells que dificulten la transmissió de la calor o fred, amb l'ús d'aquests materials s'aconsegueix disminuir notablement.
Entre la gamma de materials específics per a aquest tipus d'aïllament el més consolidat és el Polietilè extruït que es presenta en diferents gruixos d'acord amb el grau d'aïllament a aconseguir.

3. - Cambra d'aire

Les cobertes ventilades es distingeixen per crear una cambra d'aire en moviment entre la coberta i l'exterior incrementant així aïllament tèrmic i acústic, això s'aconsegueix mitjançant la col.locació d'un enllistonat de fusta tractada de 4 x 2 cm (rastrelado), de forma transversal , amb una separació d'acord amb el tipus i les dimensions de la teula o la pissarra a col · locar.

4. - Teula ceràmica

Reserva disposa d'una extensa gamma de models de teules ceràmiques, de diferents fabricants, amb una gran gamma de peces de remats i colors.
Oferint una garantia del fabricant de 35 anys.

5. - Pissarra

La pissarra destaca per la seva impermeabilitat, inalterabilitat, versatilitat, bellesa i la seva perfecta integració amb l'entorn natural sense trencar l'harmonia del paisatge.
Varietat de formats tant per a cobertes com per paviments. Garantia de 10 anys en la creació de la coberta.

.


  • TEULA MIXTA
  • TEULA DOMUS
  • TEULA PLASMA