Menu

Solucions tècniques: Procediment Coberta

Estructures de fusta a Barcelona

La fusta emprada en totes les nostres estructures està certificada i tractada en (AUTOCLAU).Pertany a la classe resistència GL24-GL32 en laminades i C18-C24en serrades.

Disseny

Oferim la realització del disseny i enginyeria de la seva estructura i assessorament a qualsevol tipus de projecte de manera que el client s'asseguri d'estar aplicant la millor solució a la seva idea inicial.Tots els nostres processos productius han estat adaptats als requeriments del CTE. Cada projecte disposa d'un dossier tècnic d'inici i final d'obra en què s'aporta la documentació necessària.

Entrebigat

La utilització de connectors (platines) i perns acoblats al cèrcol de formigó perimetral, incrementa considerablement la resistència i la seguretat de la construcció.

Estructuració.

Per confeccionar les estructures les peces són unides entre si utilitzant diversos dispositius (unions mecàniques, unions encolades i unions fusteres) i normalment l'elecció d'un sistema d'unió pot obligar a modificar la secció de bigues principals i corretges (crestalleres, encavallades o cavalls, limatessas, aiguafons i mansardes).