Menu

Soluciones técnicas: Placas Solares en tejados

Per a la correcta instal · lació de les seves plaques solars en teulades, ordeneu sempre un cèrcol d'estanquitat, garantint així un drenatge segur i efectiu de l'aigua de pluja.

L'atractiu disseny i estanquitat de les plaques solars ens permet integrar-les gairebé sense sobresortir de la teulada seguint l'estètica del acabat final de la coberta independentment que aquesta sigui de teula o pissarra .

Per a més informació demanar catàleg.