Menu

Cobertes Reser: Certificats

Projectes de construcció de cobertes a Barcelona

Reser SL disposa de tots els certificats de materials emprats en la construcció de les seves cobertes , els que es lliuraran d'acord amb els seus albarans d'entrega en l'obra executada.

Es realitzarà un pressupost amb estudi previ de la coberta entregant un dossier que constarà entre altres documents de:

  • 1) Detalls de la coberta.
  • 2) Certificats de fabricant de tots els materials emprats.
  • 3) Cursos de prevenció efectuats pel personal actuant, Higiene, Seguretat i Salut en el Treball, RC, REA.
  • 4) Corrent de pagament hisenda i seguretat social del personal actuant.
  • 5) Garantia decennal de l'empresa Reserves SL


Així mateix s'han d'expedir els informes tècnics necessaris per obtenir les certificacions de l'OCT   (Organisme de Control Tècnic) de la   coberta construïda.


Per tal d'obtenir una comprensió total de les qüestions estructurals adaptades en el disseny de la coberta plantejada, es proporcionaran esquemes l'estat final de la coberta acabada amb detall dels nusos més significatius d'aquesta.


Així mateix s'han d'expedir els informes a la Resistència al foc exigides DB SI
(Document Bàsic Seguretat en cas d'incendi, resistència al foc de l'estructura).El càlcul estructural de la mateixa d'acord amb el DB SE-M, i el càlcul de la capacitat d'absorció de sorolls exteriors exigits en el DB HR..